Finder is committed to editorial independence. While we receive compensation when you click links to partners, they do not influence our content.

บุคคลล้มละลายคืออะไร คดีฟ้องล้มละลายส่งผลอย่างไร

รู้จักกฎหมายล้มละลายและผลกระทบจากการเป็นบุคคลล้มละลาย

สิ่งสำคัญหนึ่งของการเป็นหนี้ไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามคือวินัยทางการเงินและเข้มงวดกับการชำระหนี้ แต่ที่สำคัญยิ่งกว่าคืออย่าพาตัวเองไปอยู่ในความเสี่ยงที่จะกลายเป็น บุคคลล้มละลาย ซึ่งถือเป็นบทลงโทษระดับฝันร้ายของการเป็นหนี้แล้ว วันนี้มาทำความรู้จักกับคำว่า ล้มละลาย กันให้มากขึ้นเพื่อเรียนรู้ทางหนีทีไล่สำหรับอนาคตทางการเงินของคุณ

ล้มละลาย และ บุคคลล้มละลาย คืออะไร

สถานการณ์ ล้มละลาย คือ สถานการณ์ทางการเงินที่ลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ตามกำหนดได้อีกต่อไปเนื่องจากมีหนี้สิน ล้นพ้นตัว หรือปรากฏพฤติกรรมส่อเจตนาว่าประวิงการชำระหนี้หรือไม่ต้องการชำระหนี้ ความเสี่ยงของการเป็นบุคคลล้มละลายนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระดับบุคคล โดยมีขีดกำหนดสถานการณ์หนี้สินที่เข้าข่ายล้มละลายตาม พรบ. ล้มละลาย ดังนี้

  • ลูกหนี้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา เป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคน เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)
  • ลูกหนี้ซึ่งเป็นนิติบุคคล เป็นหนี้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์คนเดียวหรือหลายคน เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท (สองล้านบาท)
  • ลูกหนี้ปรากฏพฤติกรรมเข้าข่าย มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่ว่าในหรือนอกประเทศ เช่น การปิดกิจการ การหลบหนี การถ่ายโอนทรัพย์สิน การไม่ชำระหนี้หลังได้หนังสือทวงชำระหนี้เกินสองครั้ง เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าความเสี่ยงล้มละลายนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ไม่ยากนักและไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเลขหนี้สินเท่านั้น เพราะกำหนดรวมถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับหนี้สินด้วยอีกต่างหาก

คดีล้มละลายจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่

คดีล้มละลายคือคดีที่เกิดจากการที่บุคคลมีหนี้สินมากเสียจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ เจ้าหนี้จึงต้องใช้กฎหมายในการกำกับการบริหารจัดการหนี้แทนเจ้าตัว โดยกฎหมายล้มละลายนั้นจะช่วยดูแลทั้งฝ่ายเจ้าหนี้และลูกหนี้ โดยช่วยให้เจ้าหนี้ได้รับความเป็นธรรมในการจัดสรรหนี้ และทำให้ลูกหนี้สามารถจัดการบริหารหนี้ได้สำเร็จและได้โอกาสในการใช้ชีวิตแบบปลอดหนี้อีกครั้ง

การฟ้องร้องคดีล้มละลายจะเกิดขึ้นภายใต้กำกับของ พรบ. ล้มละลาย โดยเจ้าหนี้เป็นผู้ยื่นฟ้องเมื่อเห็นว่าลูกหนี้ของต้นเริ่มมีพฤติกรรมเข้าข่ายหนีหนี้ การพิจารณาสอบสวนและดำเนินคดีกระทำโดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ อย่างการเข้าไปในเคหสถานหรือที่ทำการของลูกหนี้ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกเพื่อตรวจสอบทรัพย์สิน ดวงตรา สมุดบัญชีหรือเอกสารของลูกหนี้ และเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ยังมีอำนาจสอบสวนลูกหนี้หรือออกหมายเรียกลูกหนี้มาสอบสวนได้

แต่กระบวนการฟ้องล้มละลายนั้นไม่ได้ปิดประตูฝั่งลูกหนี้อย่างสนิทไร้ทางออก ก่อนที่การพิจารณาคดีจะไปถึงจุดคำสั่งเป็นบุคคลล้มละลาย ลูกหนี้สามารถให้ประกันว่าตนจะทำตามข้อตกลงของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ตามระยะเวลาที่กำหนด และหากมีเหตุอันสมควรจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยศาลเห็นเองหรือลูกหนี้ได้มีคำขอขึ้นมาศาลก็มีอำนาจถอนคำสั่งหรือมีคำสั่งอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรได้เช่นกัน

ผลกระทบของสถานะ บุคคลล้มละลาย ต่อการใช้ชีวิต

สถานะบุคคลล้มละลายเป็นสถานะที่ศาลกำหนดต่อลูกหนี้เมื่อผ่านการพิจารณาคดีล้มละลายเพื่อแสดงว่าบุคคลหนึ่งไม่มีความสามารถชำระหนี้ของตนโดยสิ้นเชิงอีกต่อไป เพื่อใช้กฎหมายเข้าควบคุมการบริหารหนี้และพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้แบบเด็ดขาด สถานะนี้จึงมีผลกระทบต่อชีวิตลูกหนี้อย่างมากเนื่องจากชีวิตจะถูกจับตาทุกฝีก้าวเพื่อไม่ให้หาทางตุกติกหรือหาหนทางเว้นชำระหนี้

  • บุคคลล้มละลายไม่สามารถทำนิติกรรมและธุรกรรมทางการเงินได้โดยสิ้นเชิง ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบัญชี การโอนเงิน การถอนเงิน การกู้ธนาคาร เป็นต้น
  • บุคคลล้มละลายอาจเจอผลกระทบในหน้าที่การงานถึงขั้นตกงานได้ อาจต้องออกจากงานหากหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัทที่ทำอยู่กำหนดไว้ว่าพนักงานของตนต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่สามารถร่วมกิจกรรมทางการเมืองอย่างการสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งยังไม่สามารถทำราชการได้ด้วย (หากทำราชการอยู่อาจต้องออกเช่นกัน)
  • บุคคลล้มละลายไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ สำหรับเหตุจำเป็น ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก่อน หากได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามที่ได้ตกลงกับเจ้าพนักงานฯ ไว้อย่างเคร่งครัดอย่างเช่นการรายงานบัญชีขณะอยู่นอกประเทศตามระยะที่กำหนดและการแจ้งชื่อผู้ติดต่อได้

สถานะ บุคคลล้มละลาย ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป

แม้การต้องเป็นบุคคลล้มละลายจะถือเป็นฝันร้ายแค่ไหน แต่ตามกฎหมายแล้วบุคคลล้มละลายไม่ใช่สถานะถาวรแต่มีระยะเวลาสิ้นสุด โดยเบื้องต้นหากลูกหนี้ทำตามข้อกำหนดของศาลอย่างเข้มงวด รายงานทรัพย์สินและจัดการทรัพย์สินได้อย่างครบถ้วนในเวลา 3 ปี การถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายนั้นจะมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ซึ่งเมื่อครบกำหนดก็จะถูกปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลาย และภายหลังจากที่มีคำสั่งปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว ก็จะสามารถกลับไปใช้ชีวิตและได้รับสิทธิ์ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้ตามปกติ แต่ไม่ใช่ว่ารอให้ครบ 3 ปีแล้วจะพ้นสถานะบุคคลล้มละลายในทุกกรณี หากไม่สามารถทำตามข้อตกลงได้สถานะอาจถูกยืดอายุออกไปเป็น 5 ปีหรือ 10 ปีได้ และการประกาศพ้นสถานะบุคคลล้มละลายยังยกเว้นในส่วนหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรหรือหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการทุจริตฉ้อโกงของบุคคลล้มละลาย

แม้จะมั่นใจได้ว่าบนโลกนี้ไม่มีใครอยากเป็นหนี้ แต่อนาคตเป็นเรื่องไม่แน่นอน เราอาจเจอสถานการณ์ที่ต้องกลายเป็นลูกหนี้ด้วยเหตุผลมากมาย ดังนั้น การเข้าใจรายละเอียดธุรกรรมการเงินแต่เนิ่นๆ จะทำให้คุณเห็นหนทางบริหารจัดการชีวิตการเงินของคุณแต่เนิ่นๆ พร้อมรับมือกับสถานการณ์ไม่คาดคิดได้อย่างดี ดังนั้น เราจึงควรศึกษาและเปรียบเทียบแหล่งเงินกู้รวมทั้งเงื่อนไขการกู้เงินเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเรามากที่สุด ซึ่งเพื่อนๆ ที่ต้องการเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคลกับ GoBear ง่ายๆ แถมไม่เสี่ยงกับหนี้นอกระบบอย่างกู้เงินด่วน 30 นาที ก็สามารถคลิ๊กที่ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยครับ

More guides on Finder

Ask an Expert

You are about to post a question on finder.com:

  • Do not enter personal information (eg. surname, phone number, bank details) as your question will be made public
  • finder.com is a financial comparison and information service, not a bank or product provider
  • We cannot provide you with personal advice or recommendations
  • Your answer might already be waiting – check previous questions below to see if yours has already been asked

Finder.com provides guides and information on a range of products and services. Because our content is not financial advice, we suggest talking with a professional before you make any decision.

By submitting your comment or question, you agree to our Privacy Policy and Terms.

Questions and responses on finder.com are not provided, paid for or otherwise endorsed by any bank or brand. These banks and brands are not responsible for ensuring that comments are answered or accurate.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Go to site