Finder is committed to editorial independence. While we receive compensation when you click links to partners, they do not influence our content.

เราไม่ทิ้งกัน : มาตรการเยียวยาวิกฤตโควิด-19 จากรัฐ

เราไม่ทิ้งกันและมาตรการเยียวยาวิกฤตโควิด-19 อื่นๆ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 (COVID-19) ที่ขยายวงกว้างขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทย และมาตรการสั่งปิดห้าง ตลอดจนสถานที่ต่างๆ เป็นการชั่วคราวทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทางรัฐบาลจึงได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยาทางด้านต่าง ๆ เพื่อบรรเทาวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด-19 ซึ่งพี่หมีโกแบร์ก็ได้รวบรวมมาตรการในช่วงวิกฤตโควิด-19 นี้มาให้เพื่อน ๆ ได้อ่านกันในที่เดียว ใครงงมาตรงนี้! พี่หมีจะอธิบายให้หมดครับ

เราไม่ทิ้งกัน : ชดเชยรายได้ 5,000 บาท

ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน ช่วยชดเชยรายได้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก “โควิด-19” สำหรับลูกจ้างของสถานประกอบการ หรือผู้ได้รับผลกระทบ ของการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า โดยจะได้รับเงิน 5,000 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ทำการกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ต่อวัน และลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนและสิทธิ์ตามมาตรการทาง SMS ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้ และรับเงินผ่านทางบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน หรือบัญชีที่มีอยู่เดิม

ผู้ที่เข้าเกณฑ์โครงการ เราไม่ทิ้งกัน

ต้องเข้าหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • มีสัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • เป็นแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว หรือประกอบอาชีพอิสระ
 • ผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

วิธีลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน

ผู้ที่ต้องการ ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน จะต้องเตรียมหลักฐานให้พร้อมเพื่อลงทะเบียน ได้แก่

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ข้อมูลส่วนบุคคล
 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ
 • ข้อมูลนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง)

ขยายเวลายื่นภาษี 2562

 • ยืดระยะเวลาการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2562 โดยเลื่อนกำหนดเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออกไปเป็น สิงหาคม 2563
 • เพิ่มวงเงินลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพจากเดิม 15,000 บาท เป็น 25,000 บาท
 • ยกเว้นภาษีเงินได้ส้าหรับค่าเสี่ยงภัยให้บุคคลากรทางการแพทย์

มาตรการสินเชื่อสู้ โควิด-19

 • โครงการสินเชื่อฉุกเฉินโดยไม่จำเป็นต้องมีหลักประกัน ยื่นกู้ผ่านทางธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) วงเงินต่อรายไม่เกิน 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนรับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
 • โครงการสินเชื่อพิเศษเพิ่มเติมสำหรับประชาชนที่มีรายได้ประจำโดยมีหลักประกัน วงเงินต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
 • โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับสำนักงานธนานุเคราะห์ (โรงรับจำนำ) โดย สธค. คิดดอกเบี้ยจากประชาชนในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.125 ต่อเดือน ระยะเวลา 2 ปี

มาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีมาตรการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าและมาตรการอื่นๆ เพื่อเยียวยาวิกฤติ โควิด-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1 บ้านที่อยู่อาศัย และประเภท 2 กิจการขนาดเล็ก จากฝ่ายผลิต ไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้านครหลวง (กปน.) โดยเตรียมข้อมูล ชื่อ-นามสกุล หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า หมายเลขบัตรประชาชน แล้วลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ กรอกเบอร์โทรศัพท์ เลือกช่องทางการรับเงิน ซึ่งมีให้เลือก 4 ช่องทาง ดังนี้ บัญชีพร้อมเพย์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัญชีธนาคาร และติดต่อรับเงินที่สำนักงานการไฟฟ้าหลังจากนั้นระบบจะส่ง SMS ยืนยัน และกฟภ. จะคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปครับ
 • ลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 3 ผู้ใช้ทุกประเภท 3 เดือน คือ เมษายน – มิถุนายน 2563
 • ขยายเวลาการชำระค่าไฟฟ้ากิจการเฉพาะอย่าง เช่น โรงแรม ให้เช่าที่พักอาศัย ไม่คิดดอกเบี้ย โดยผ่อนผันได้ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิลของเดือนเมษายน และพฤษภาคม

มาตรการคืนเงินประกันการใช้น้ำประปา

การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาคเองก็มีมาตราการคืนเงินประกันการใช้น้ำประปาและมาตรการเยียวยาวิกฤติ โควิด-19 ไม่ต่างกัน

 • คืนเงินประกันการใช้น้ำให้บ้านที่อยู่อาศัย 5.7 ล้านรายผ่านทางแอปพลิเคชัน MWAonMobile หรือ www.mwa.co.th และช่องทางอื่นๆ เพื่อขอรับเงินคืน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
 • ลดค่าน้ำร้อยละ 3 ของผู้ใช้ทุกประเภท 3 เดือน คือ เมษายน – มิถุนายน 2563
 • ขยายเวลาการชำระค่าน้ำกิจการเฉพาะอย่าง เช่น โรงแรม ให้เช่าที่พักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย ไม่เกิน 6 เดือนของแต่ละรอบบิลของเดือนเมษายน และพฤษภาคม ทั้งสิ้น 30,900 ราย

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการจากไวรัส โควิด-19

 • สินเชื่อรายย่อยไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย คิดอัตราดอกเบี้ย 3% ในช่วง 2 ปีแรก
 • ยืดระยะเวลาการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด. 50 จากเดิม พ.ค. 63 ออกไปเป็นภายใน 31ส.ค. 63 และ ภ.ง.ด. 51 จากเดิม ส.ค. 63 ออกไปเป็นภายใน 30 ก.ย. 63
 • ยืดการเสียภาษีสรรพากร เช่น VAT ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอื่น ๆ ให้แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ โดยเลื่อนกำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษีทุกประเภท 1 เดือน
 • มาตรการขยายเวลาการชำระภาษีให้แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสินค้าน้ำมันและ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน จากเดิมยื่นขอชำระภาษีภายใน 10 วันเป็นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่นำสินค้าออกจากโรงอุตสาหกรรมหรือคลังสินค้าทัณฑ์บน ตั้งแต่ เมษายน – มิถุนายน 2563
 • มาตรการยกเว้นอากรขาเข้าของที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
 • ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่ลูกหนี้สำหรับเงินได้ที่ได้จากการโอนอสังหาริมทรัพย์
 • ผ่อนปรนหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้สำหรับหนี้ที่เจ้าหนี้ปลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้

และทั้งหมดนี้ก็คือมาตรการเยียวยาด้านการเงินและรายได้จากรัฐบาลในช่วงวิกฤต โควิด-19 สำหรับผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ที่พี่หมีรวบรวมมาให้นะครับ และหากใครที่กำลังมองหาเงินกู้ในระบบ เพื่อมาใช้เป็นเงินหมุนโดยไม่ต้องพึ่งพาเงินกู้นอกระบบในเวลานี้ก่อน พี่หมีแนะนำบัตรกดเงินสดสำหรับผู้ที่มีรายได้เริ่มต้นเพียง 7,000 บาทก็สามารถสมัครได้ โดยคลิกที่ปุ่มสีเขียวด้านล่างนี้ได้เลยครับ เอาใจช่วยให้สถานการณ์คลี่คลายในเร็ววัน แล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะครับ

More guides on Finder

Ask an Expert

You are about to post a question on finder.com:

 • Do not enter personal information (eg. surname, phone number, bank details) as your question will be made public
 • finder.com is a financial comparison and information service, not a bank or product provider
 • We cannot provide you with personal advice or recommendations
 • Your answer might already be waiting – check previous questions below to see if yours has already been asked

Finder.com provides guides and information on a range of products and services. Because our content is not financial advice, we suggest talking with a professional before you make any decision.

By submitting your comment or question, you agree to our Privacy Policy and Terms.

Questions and responses on finder.com are not provided, paid for or otherwise endorsed by any bank or brand. These banks and brands are not responsible for ensuring that comments are answered or accurate.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Go to site