Finder is committed to editorial independence. While we receive compensation when you click links to partners, they do not influence our content.

แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต

แมนูไลฟ์ ประกันชีวิตจาก Manulife Insurance ตอบโจทย์ทุกความต้องการที่คุณเลือกเองได้ ซื้อประกันชีวิตแมนูไลฟ์ได้ที่ Finder

แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต จาก Manulife Insurance ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน เพื่ออนาคตที่มั่นคง พร้อมวางแผนความคุ้มครองในประกันชีวิตทั้งความคุ้มครองการเสียชีวิต ค่ารักษาพยาบาล และความคุ้มครองในรูปแบบของเงินออมตามไลฟ์สไตล์ที่คุณต้องการ

แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต

ประกันชีวิต ก็คือการที่ผู้ซื้อประกัน หรือ ผู้เอาประกัน จ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้แก่บริษัทประกัน ตามจำนวนและระยะเวลาที่ตกลงกัน เงินจำนวนที่ผู้เอาประกันจ่ายไปนี้ เรียกว่า “เบี้ยประกัน” ครับ โดยเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการตาย การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือแม้กระทั่งการสูญเสียรายได้ในยามชรา ผู้เอาประกันก็จะได้รับเงินเฉลี่ยช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยทางบริษัททำหน้าที่เป็นผู้จ่ายให้ ตามจำนวนที่ได้ตกลงกันนั่นเอง

ซึ่งแมนูไลฟ์ ประกันชีวิต มาพร้อมแนวคิดที่จะให้บริการลูกค้าด้วยความใส่ใจ โดยลูกค้าสามารถติดต่อตามช่องทางออนไลน์หรือบริการเคลมสายด่วนตลอด 24 ชม. หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ดังนี้

 • บริการเคลมสายด่วน 24 ชม. โทร 02-660-1201
 • บริการให้คำปรึกษา / ดูแลกรมธรรม์ / ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-033-9000
 • ที่อยู่ บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1788 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ ชั้น18. ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ. เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310.
 • ตรวจสอบเบี้ยประกันฟรีผ่านเว็บไซต์
 • ดูแลกรมธรรม์ผ่านแอปพลิเคชั่น MyManulife
  • ตรวจสอบหมายเลขกรมธรรม์
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนชำระเบี้ยกรมธรรม์
  • ค้นหาเบอร์โทรศํพท์สำคัญ และโรงพบาบาลในเครือข่าย
  • ค้นพบสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก MyManulife Privilege

คำศัพท์กรมธรรม์ของแมนูไลฟ์ ประกันชีวิต

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ของแมนูไลฟ์ ประกันชีวิต

ผู้เอาประกัน

ผู้ที่ซื้อประกันจากบริษัทประกัน เพื่อได้รับความคุ้มครองตามที่ตกลงกับบริษัทประกันนั่นเองครับ

ผู้รับประกัน

บริษัทประกัน ในที่นี้ก็คือ Manulife Insurance นั่นเอง

ผู้รับผลประโยชน์

บุคคลที่จะได้รับสินไหมทดแทน หรือรับจำนวนเงินที่บริษัทจะจ่ายชดใช้ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิตให้เมื่อเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้นกับผู้เอาประกัน

กรมธรรม์

เอกสารที่ทางบริษัทประกันออกให้แก่ผู้เอาประกันเก็บไว้เป็นหลักฐาน

การเวนคืนกรมธรรม์

การที่เราขอยกเลิกกรมธรรม์ เพื่อรับเงินสดที่ได้ชำระเบี้ยไปก่อนหน้าแก่บริษัทประกัน

มูลค่าเงินสด

มูลค่าที่จะเกิดขึ้นจากการที่ผู้เอาประกันจ่ายเบี้ยประกันไปแล้วอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปครับ

ทุพพลภาพ

การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของร่างกายหรือสูญเสียภาวะปกติของจิตใจ จนทำให้ความสามารถในการทำงานลดลงถึงขนาดไม่อาจประกอบการงานตามปกติได้

แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต มีข้อดีอย่างไรบ้าง

 1. ออมเงิน การทำประกันชีวิตก็เหมือนเป็นการบังคับตัวเองให้มีวินัยต่อการออมเงินอย่างหนึ่ง โดยที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายเบี้ยประกันอย่างสม่ำเสมอ และหากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบตามที่กรมธรรม์กำหนดไว้ ก็จะได้เงินคืนตามเงื่อนไขของสัญญา ซึ่งสามารถนำเงินตรงนี้ไปเก็บออมไว้ใช้ยามชรา หรือเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของบุตรหลานได้ครับ แต่การทำประกันออมทรัพย์นั้นจะไม่สามารถถอนเงินในลักษณะของการฝากเงินได้ แต่เราสามารถขอยกเลิกกรมธรรม์ เพื่อรับเงินสดคืนจากบริษัทได้บางส่วนเมื่อจ่ายเบี้ยประกันไปแล้วอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป ซึ่งเราเรียกว่า การเวนคืนกรมธรรม์ โดยเงินสดที่จะได้รับคืนก็จะมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามจำนวนปีที่ส่งเบี้ยประกันนั่นเอง
 2. สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของผู้เอาประกันภัย การประกันชีวิตสามารถช่วยสร้างความมั่นคงของรายได้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้ ในกรณีการทำประกันคุ้มครองการเจ็บป่วย หรือการประกันอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันภัยจะได้เงินทดแทนในกรณีทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงด้วยครับ
 3. ให้ความคุ้มครองและบรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้ที่อยู่ในอุปการะ การทำประกันชีวิตจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องการเงิน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของครอบครัว อันเนื่องมาจากการเสียชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าครอบครัว เพราะผลประโยชน์จะตกถึงลูกหลานหรือผู้ที่เราอุปการะไว้ครับ
 4. สิทธิประโยชน์ทางภาษี ผู้ทำประกันชีวิตสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปใช้เป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับแบบทั่วไป และ 200,000 บาทสำหรับการทำประกันชีวิตแบบบำนาญ ครับ
 5. ประโยชน์ด้านอื่นๆ การทำประกันชีวิตก็เปรียบเสมือนการเตรียมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน เพื่อนๆบางคนอาจยังไม่ทราบว่า กรมธรรม์ประกันชีวิตนั้นสามารถใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงินได้ด้วย เพราะเมื่อกรมธรรม์ครบกำหนดตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป กรมธรรม์นั้นก็จะมีมูลค่าเงินสดเกิดขึ้น หากผู้เอาประกันภัยมีความจำเป็นทางการเงินก็สามารถขอกู้เงินจำนวนหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ไปใช้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำได้ครับ

ประกันชีวิตควบการลงทุนจาก Manulife

ก่อนอื่นเพื่อนๆต้องทำความเข้าใจก่อนครับว่าประกันชีวิตปกตินั้นจะไม่มีส่วนของการลงทุนคือให้ความคุ้มครองเพียงอย่างเดียว ซึ่งต่างกับประกันชีวิตควบการลงทุน ที่จะมีการแบ่งเงินของผู้เอาประกันออกเป็น 2 กอง คือสำหรับความคุ้มครอง และสำหรับการลงทุน ทำให้ผู้เอาประกันได้รับเงินสูงกว่าแบบปกติ โดยทางบริษัทจะแบ่งเงินของผู้เอาประกันไปลงทุนให้ด้วย ผู้เอาประกันก็จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยเช่นกัน ประกันชีวิตควบการลงทุน นั้นแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ครับ

 1. ประกันชีวิตแบบ Universal life เป็นแบบประกันตลอดชีพ โดยที่ทางบริษัทจะนำเบี้ยประกันภัยบางส่วน หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว ไปลงทุนในกองทุนรวมตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสม และจะมีการแจ้งยอดจำนวนเงินที่ลงทุนให้ทราบเป็นระยะ ประกันแบบนี้จะมีการรับประกันผลตอบแทนขั้นต่ำไว้ ทำให้ความเสี่ยงไม่สูงมาก จึงทำให้ผลตอบแทนที่ได้มาอาจไม่สูงนักเมื่อเทียบกับอีกประเภทครับ
 2. ประกันชีวิตแบบ Unit Linked เป็นประกันชีวิตที่มีความคล้ายกับแบบยูนิเวอร์แซลไลฟ์ แต่จะต่างตรงที่ประกันแบบนี้ บริษัทจะไม่มีการรับรองผลตอบแทนขั้นต่ำให้ เนื่องจากผู้เอาประกันสามารถเลือกกองทุน จัดพอร์ตการลงทุนได้เอง นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดและปรับเปลี่ยน ระยะเวลาการจ่ายเบี้ย ทุนประกัน ตลอดจนระยะเวลาคุ้มครองเองได้ เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนก็สูงตามไปด้วยครับ

ประกันชีวิตของ Manulife Insurance มีกี่แบบ

ทาง Manulife Insurance มีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ความต้องการด้านความคุ้มครอง จึงได้นำเสนอประกันชีวิตแบ่งได้ทั้งหมด 4 แบบ ดังนี้ครับ

 1. ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา เป็นการประกันชีวิตที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาประกันภัย เช่น 5 ปี 10 ปี 15 ปี ตามแต่ตกลงกัน การประกันชีวิตแบบนี้ไม่มีส่วนของการออมทรัพย์ ทำให้มีข้อดีคือ เบี้ยประกันภัยต่ำกว่าแบบอื่น ๆ และเลือกระยะเวลาคุ้มครองเองได้ แต่จะให้ความคุ้มครองกรณีผู้เอาประกันเสียชีวิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้น จึงไม่มีเงินเหลือคืนให้ในกรณีผู้เอาประกันภัยอยู่จนครบกำหนดสัญญาครับ
 2. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ประกันชีวิตลักษณะนี้เน้นการคุ้มครองระยะยาวตลอดชีพ หรือจนถึงอายุ 90 ปี หรือ 99 ปี เป็นต้น ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับอยู่ บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ วัตถุประสงค์เบื้องต้นของการประกันภัยแบบนี้มีเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับการเจ็บป่วยในช่วงสุดท้ายของชีวิตและค่าทำศพ หรือเพื่อวางแผนมรดกจะได้ไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานต่อไปครับ ข้อแตกต่างระหว่างแบบตลอดชีพกับแบบชั่วระยะเวลาคือ แบบตลอดชีพได้ความคุ้มครองที่นานกว่า และสามารถเวนคืนกรมธรรม์ เพื่อรับเงินก้อนได้
 3. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เป็นการประกันชีวิตที่มีผลตอบแทนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกบริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัย เมื่อมีชีวิตอยู่ครบกำหนดสัญญา หรือจ่ายเงินให้กับผู้รับผลประโยชน์ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาของการประกันภัย อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเงินในรูปแบบการออมทรัพย์ ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับคืนเมื่อสัญญาครบกำหนดครับ
 4. ประกันชีวิตแบบเงินได้ประจำ (แบบบำนาญ) เหมาะสำหรับคนที่ต้องการออมเงินระยะยาว วางแผนการใช้เงินหลังเกษียณ เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเท่ากันอย่างสม่ำเสมอให้เราทุกเดือน นับตั้งแต่อายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปี เป็นต้นไป แล้วแต่เงื่อนไขในกรมธรรม์ที่กำหนดไว้ สำหรับระยะเวลาการจ่ายเงินได้ประจำนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกันชีวิตที่จะเลือกซื้อครับ

ประกันชีวิตเหมือนประกันสุขภาพหรือไม่

ประกันชีวิตมีความคุ้มครองเหมือนประกันสุขภาพหรือไม่

เมื่อทำประกันชีวิตจาก แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต ผู้เอาประกันจะได้กรมธรรม์หลักที่ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือกรณีการมีชีวิตอยู่รอดตามระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้นครับ หากต้องการได้รับความคุ้มครองเรื่องสุขภาพด้วย เช่น ต้องการได้รับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล หรือเงินชดเชยรายได้เนื่องจากต้องนอนพักรักษาตัว เพื่อนๆ สามารถสมัครแมนูไลฟ์ ประกันสุขภาพเป็นสัญญาเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ครับ

More guides on Finder

Ask an Expert

You are about to post a question on finder.com:

 • Do not enter personal information (eg. surname, phone number, bank details) as your question will be made public
 • finder.com is a financial comparison and information service, not a bank or product provider
 • We cannot provide you with personal advice or recommendations
 • Your answer might already be waiting – check previous questions below to see if yours has already been asked

Finder.com provides guides and information on a range of products and services. Because our content is not financial advice, we suggest talking with a professional before you make any decision.

By submitting your comment or question, you agree to our Privacy Policy and Terms.

Questions and responses on finder.com are not provided, paid for or otherwise endorsed by any bank or brand. These banks and brands are not responsible for ensuring that comments are answered or accurate.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Go to site