Finder is committed to editorial independence. While we receive compensation when you click links to partners, they do not influence our content.

สัญญาเงินกู้ยืม กับกฎหมายที่ควรรู้ก่อนกู้ยืมเงิน

หนังสือสัญญาเงินกู้และสิ่งที่ควรรู้ก่อนจับปากกา

สัญญาเงินกู้ คือ สัญญาสำหรับการหยิบยืมเงินสดด้วยเหตุผลต่าง ๆ ถือเป็นเอกสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการยืมเงินทั้งฝั่งผู้กู้แลผู้ให้กู้ ในด้านขอบเขตผลประโยชน์และสิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้สัญญาเงินกู้เป็นเอกสารไม่มีแบบตายตัวแต่ก็ไม่ใช่เอกสารที่จะทำรูปแบบใดก็ได้โดยสิ้นเชิง เอกสารที่เนื้อหาสำคัญไม่ครบถ้วนอาจไม่มีผลทางกฎหมายเมื่อเกิดข้อขัดแย้งขึ้นได้ ความรู้เกี่ยวกับการเซ็นหนังสือสัญญาเงินกู้ตามกฎหมายใหม่จะช่วยให้เราไม่ถูกเอาเปรียบจากการทำสัญญาที่ไม่เป็นธรรมในภายหลังได้ ลองมาดูกันว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องรู้ ต้องตรวจสอบ ก่อนจับปากกาเซ็นสัญญากู้เงินบ้าง

สัญญาเงินกู้ตามกฎหมายใหม่ กู้เท่าไหร่ถึงต้องมีสัญญา

การทำสัญญาเงินกู้นั้นจะเริ่มต้นที่วงเงินกู้ยืมตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป หากจำนวนกู้ยืมน้อยกว่าหรือเท่ากัน ทางกฎหมายไม่มีข้อบังคับ สามารถทำหรือไม่ก็ได้ตามความไว้วางใจ ดังที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 วรรคแรก บัญญัติว่า

การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่”

และสัญญาจะมีผลทางกฎหมายอย่างเป็นทางการเมื่อมีการส่งมอบเงินกู้ตามตัวเลขที่ระบุในเอกสารเท่านั้น หากผู้ให้กู้ไม่มีการส่งมอบเงินให้แก่ผู้กู้ แม้มีการทำสัญญาระหว่างกันเอาไว้เป็นหนังสือหรือลายลักษณ์อักษร สัญญาฉบับนั้นก็ไม่สมบูรณ์ ผู้กู้สามารถยกเรื่องนี้เพื่อปฏิเสธการชดใช้ตามสัญญาได้ ขณะเดียวกัน หากไม่มีสัญญาเงินกู้ตามกรณีข้างต้น ผู้กู้จะไม่สามารถฟ้องร้องผู้ให้กู้ได้แม้หนี้นั้นจะชอบด้วยกฎหมายก็ตาม

สัญญาเงินกู้ทั่วไปมีลักษณะเป็นแบบไหน

สัญญาเงินกู้ถือเป็นสัญญาไม่มีแบบ จึงไม่มีรูปแบบตายตัวตามข้อกฎหมายการเงิน แต่โดยเบื้องต้นสัญญาเงินกู้ต้องประกอบด้วย 3 ส่วนหลักดังนี้

  • ส่วนแรกได้แก่ ส่วนนำของสัญญา ที่ต้องมีชื่อสัญญา สถานที่ทำสัญญา วันที่ทำสัญญา ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา
  • ส่วนที่ 2 ได้แก่เนื้อหาของสัญญา ที่ต้องมีวัตถุประสงค์ในสัญญา รายการดอกเบี้ย กำหนดการชำระหนี้ และผลของการผิดนัดชำระหนี้อย่างชัดเจน
  • ส่วนที่ 3 ได้แก่ส่วนลงท้ายของสัญญา ซึ่งต้องมีข้อความส่วนท้าย ลายมือชื่อของคู่สัญญาและพยานในการทำสัญญา เนื้อหาเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะทำให้ผู้ทำสัญญาเข้าใจสิทธิและความรับผิดชอบที่ต้องแบกรับหากละเมิดสัญญา ขณะเดียวกันฝ่ายให้กู้ก็ไม่สามารถเอาเปรียบเราด้วยเอกสารที่ไม่ถูกต้องชัดเจนตามข้อกฎหมายได้

สัญญาเงินกู้แบบมีหลักประกัน กับไม่มี ต่างกันอย่างไร

การทำสัญญาเพื่อกู้ยืมเงินนั้นมีทั้งสัญญากู้เงินแบบมีหลักประกันและสัญญากู้เงินแบบไม่มีหลักประกันแล้วแต่รูปแบบและมูลค่า หลักประกัน คือทรัพย์สินสำหรับประกันความมั่นคงที่ผู้กู้ต้องวางให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้ เพื่อความมั่นใจว่าผู้กู้จะสามารถใช้เงินคืนได้ตามกำหนด และเป็นโอกาสในการได้หนี้คืนหากเกิดกรณีไม่สามารถชำระหนี้ได้ด้วยหลักประกันนี้ หากต้องทำสัญญาแบบมีหลักประกัน ในเอกสารต้องปรากฏส่วนแสดงหลักประกันอย่างชัดเจน และผู้กู้ก็ต้องระบุให้ชัดเจนเช่นกันว่าหลักประกันที่ตนจะใช้วางไว้คืออะไร เพื่อสามารถใช้อ้างอิงได้ในภายหลัง นอกจากนี้ การวางหลักประกันในสัญญาเงินกู้ยังถือเป็นการจำนำรูปแบบหนึ่ง ข้อปฏิบัติต่อหลักประกันของทั้งสองฝ่ายจึงอยู่ภายใต้กฎหมายจำนำของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สิ่งที่ต้องระวังก่อนเซ็นหนังสือสัญญาเงินกู้

นอกจากข้อควรรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาและรูปแบบเบื้องต้นที่กล่าวถึงไปแล้ว อีกจุดที่ผู้กู้ต้องระวังและตรวจสอบให้ดีก่อนเซ็นตกลงคือรายละเอียดข้อมูลในสัญญาที่ต้องชัดเจน โดยเฉพาะข้อมูลตัวเลขในการกู้เงินที่ต้องมีข้อความกำกับการอ่านตัวเลขทุกครั้งเพื่อป้องกันการความสับสน อีกข้อควรระวังเนื้อหาสัญญาที่เอื้อต่อการละเว้นความรับผิดชอบของผู้ให้กู้ อย่างการกำหนดให้สามารถบอกเลิกสัญญาหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลในสัญญาได้ก่อนเวลาโดยไม่ต้องทำหนังสือ หรือการกำหนดให้สามารถเรียกชำระหนี้ก่อนนัดหมายได้ และหากเกิดการฟ้องร้อง ข้อควรรู้คือ อายุความของคดีจะถูกนับตั้งแต่วันชำระหนี้ในเอกสารไป 10 ปี และจะมีอายุความเพียง 5 ปีเท่านั้นหากเป็นสัญญาที่ระบุเป็นการจ่ายตามงวด

เอกสารกู้ยืมเงินถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้กู้ต้องเข้าใจทั้งตัวกฎหมายและตรวจสอบข้อมูลเอกสารให้ดี เพื่อปกป้องสิทธิและการเอาเปรียบที่เกิดขึ้นได้ในภายหลังของตัวผู้กู้เอง โดยเฉพาะเวลาที่เพื่อนๆ ต้องพึ่งพาแหล่งเงินกู้ที่เป็นคนรู้จักหรือเงินกู้นอกระบบอย่างการกู้เงินด่วน 30 นาทีที่เราเห็นโฆษณาทั่วไป ดังนั้นถ้าเพื่อนๆ รู้สึกไม่มั่นใจในตัวกฎหมายหรือข้อมูลต่างๆ พี่หมีก็ขอแนะนำให้เพื่อนๆ มองหาแหล่งเงินกู้ที่มีความน่าเชื่อถือซึ่งเพื่อนๆ สามารถมาค้นหาและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เงินกู้ต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ของพี่หมีเพียงแค่คลิกปุ่มด้านล่างนี้เลยครับ

More guides on Finder

Ask an Expert

You are about to post a question on finder.com:

  • Do not enter personal information (eg. surname, phone number, bank details) as your question will be made public
  • finder.com is a financial comparison and information service, not a bank or product provider
  • We cannot provide you with personal advice or recommendations
  • Your answer might already be waiting – check previous questions below to see if yours has already been asked

Finder.com provides guides and information on a range of products and services. Because our content is not financial advice, we suggest talking with a professional before you make any decision.

By submitting your comment or question, you agree to our Privacy Policy and Terms.

Questions and responses on finder.com are not provided, paid for or otherwise endorsed by any bank or brand. These banks and brands are not responsible for ensuring that comments are answered or accurate.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Go to site