Finder is committed to editorial independence. While we receive compensation when you click links to partners, they do not influence our content.

FWD ประกันชีวิต

FWD Insurance Thailand บริษัทประกันที่ทำให้คุณเข้าใจประกันชีวิตง่ายขึ้น

FWD Insurance Thailand หรือ เอฟดับบลิวดี ประเทศไทย บริษัทประกันชีวิตที่มาพร้อมวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนมุมมองของผู้คนมีต่อการประกันชีวิต ด้วยแรงบันดาลใจจากลูกค้าและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ FWD ประกันชีวิตพิเศษและแตกต่าง

ประกัน อีซี่ อี-เซฟ และ อีซี่ อี-ไลฟ์

ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญาของประกันชีวิต อีซี่ อี-เซฟ เป็นอย่างไร

ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยปีที่ 10 บริษัทจ่ายเงินในอัตราร้อยละหนึ่งร้อย (100) ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันภัยของแบบ อีซี่ อี-เซฟ ที่ชำระมาแล้ว แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่าให้แก่ผู้รับประโยชน์

ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญาของประกันชีวิต อีซี่ อี-ไลฟ์ เป็นอย่างไร

ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัยปีที่ 10 บริษัทจ่ายเงินความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตตามแพ็กเกจที่ลูกค้าเลือกดังนี้

 • แพ็กเกจ 1 : ทุนประกันกรณีเสียชีวิต 500,000 บาท
 • แพ็กเกจ 2 : ทุนประกันกรณีเสียชีวิต 1,000,000 บาท
 • แพ็กเกจ 3 : ทุนประกันกรณีเสียชีวิต 1,500,000 บาท

การชำระเบี้ยประกัน

มีการชำระเบี้ยแบบไหนบ้าง และชำระเบี้ยผ่านทางไหนได้บ้าง

หลังจากทำการกรอกใบสมัครทางออนไลน์แล้ว ผู้สมัครเอาประกันสามารถเลือกชำระเบี้ยแบบรายปี ผ่านบัตรเครดิต หรือชำระเงินสดด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส เคาน์เตอร์ธนาคาร และจุดรับชำระเงินทั่วประเทศ โดยรายละเอียดจุดชำระเงินจะถูกแสดงอยู่ใบนำฝากที่ส่งให้ทางอีเมล

สมัครอย่างไร ต้องตรวจสุขภาพหรือไม่

สมัครอย่างไร ต้องตรวจสุขภาพหรือไม่ ขั้นตอนยุ่งยากหรือไม่

 1. คำนวณ: ใส่ข้อมุลเพื่อคำนวณดูผลประโยชน์และความคุ้มครอง
 2. กดปุ่ม “ซื้อออนไลน์”: เพื่อเริ่มกรอกใบสมัครและตอบคำถามสุขภาพ
 3. กรอกข้อมูลผู้เอาประกัน: กรอกข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่ รายละเอียดบัญชีในการรับเงินคืน ชื่อผู้รับผลประโยชน์
 4. ยืนยันข้อมูล: ตรวจดูข้อมูลว่าถูกต้องครบถ้วน หากพบจุดไหนที่ต้องการแก้ไข ยังสามารถกดแก้ไขได้ตลอดเวลา
 5. กดปุ่ม “ยืนยันการซื้อกรมธรรม์”: เลือกช่องทางการชำระเงิน และรับความคุ้มครองในทันทีหลังจากที่ชำระเงินเรียบร้อย

เคลมประกันยังไง ต้องติดต่อใคร

การเรียกร้องสินไหมกรณีเสียชีวิต

มี 3 ขั้นตอน ดังนี้

 1. เตรียมเอกสารฉบับจริง (กรณีการเสียชีวิตธรรมดา/การเจ็บป่วย)
 2. กรอกแบบฟอร์มการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม
 3. ยื่นเอกสาร
  • ทางไปรษณีย์ส่งมาที่ ฝ่ายสินไหม บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14

   ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  • ยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานใหญ่ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด

ระยะเวลาการเคลมมีวันหมดอายุหรือไม่ เช่น เพิ่งรู้ว่ามีประกันชีวิตหลังเสียชีวิตไปแล้ว 3 ปี

ไม่มีวันหมดอายุ ลูกค้าสามารถนำเอกสารเข้ามาเคลมได้ย้อนหลัง หรือติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี 1351

ช้เอกสารอะไรในการเคลมบ้างครับ

เอกสารฉบับจริง – กรณีการเสียชีวิตธรรมดา/การเจ็บป่วย

 • แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมมรณกรรม
 • ใบรายงานแพทย์ผู้รักษา
 • ใบมรณบัตรต้นฉบับ และฉบับสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 • บัตรประชาชนของผู้เสียชีวิต ต้นฉบับและฉบับสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 • ทะเบียนบ้านต้นฉบับของผู้เสียชีวิต ที่ระบุจำหน่าย “ตาย” และฉบับสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 • บัตรประชาชนของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน ต้นฉบับและฉบับสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 • ทะเบียนบ้านต้นฉบับของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน และฉบับสำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 • แบบฟอร์มการรับรองสถานะ คำยินยอมและตกลงเพือปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน
 • กรมธรรม์ประกันชีวิต หรือกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุแบบพีเอ พร้อมบัตรแคร์การ์ด
 • เอกสารแสดงยอดหนี้สินค้างชำระของผู้เอาประกันภัย ณ วันที่เสียชีวิต (กรณีผู้รับประโยชน์เป็นเจ้าหนี้ในนามธนาคารหรือสถาบันการเงิน)
 • อื่นๆ โปรดระบุ (หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ)

เอกสารเพิ่มเติม – กรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือสาเหตุอื่น

 • สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ
 • สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ / รายงานข่าวการเสียชีวิตจากหนังสือพิมพ์
 • หนังสือยินยอมและมอบอำนาจ ลงลายมือชื่อโดยผู้รับประโยชน์
  • จำนวน 5 ฉบับ กรณีเสียชีวิตหลังจากกรมธรรม์ เริ่มมีผลบังคับ ภายใน 6 เดือน
  • จำนวน 3 ฉบับ กรณีเสียชีวิตหลังจากกรมธรรม์เริ่มมีผลบังคับ มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 2 ปี

กรณีผู้ชำระเบี้ยเสียชีวิตหรือผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฏหมาย (กรณีไม่ใช่ บิดา-มารดา กรุณาแนบสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้ปกครอง)

ใช้เวลาในการเคลมนานหรือไม่

7 วันทำการ หลังจากบริษัท FWD ได้รับเอกสาร โดยลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งสถานะ

 1. ข้อความแรก แจ้งให้ทราบว่าเราได้รับเอกสารของคุณแล้ว
 2. ข้อความที่สอง แจ้งผลการพิจารณาและดำเนินการทำจ่าย

การบอกเลิกสัญญาจะส่งผลอะไรบ้าง

การบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนด จะส่งผลอะไรบ้าง

ลูกค้ามีสิทธิ์จะบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดได้ โดยขอเวนคืนกรมธรรม์และรับเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์กับผลประโยชน์อื่นๆ อันพึงจะได้รับ (ถ้ามี)

ลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกรมธรรม์ได้ที่เว็บไซต์ของ FWD หรือหากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี 1351

อยากรู้จักบริษัท FWD มากขึ้น

อยากรู้จักบริษัท FWD มากขึ้น

เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตในเครือแปซิฟิค เซ็นจูรี่ กรุ๊ป ตั้งอยู่ใน 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเก๊า และเวียดนาม

เอฟดับบลิวดี เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เมื่อปีพ.ศ. 2555 และปัจจุบันให้บริการลูกค้ากว่า 900,000 รายทั่วประเทศ

แบรนด์ของเรามีวิสัยทัศน์ในการปรับเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อการประกันชีวิตรูปแบบเดิมๆ เราจึงให้ความสำคัญกับทุกๆ ความต้องการของลูกค้า เพื่อส่งมอบประสบการณ์ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์ และสร้างความพึงพอใจให้คุณอย่างแท้จริง

ทำประกันกับ FWD แตกต่างกับที่อื่นอย่างไร

เอฟดับบลิวดีประกันชีวิต เป็นบริษัทประกันชีวิตในเครือแปซิฟิค เซ็นจูรี่ กรุ๊ป ตั้งอยู่ใน 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย เอฟดับบลิวดีแตกต่างที่

 • เรามุ่งมั่นให้บริการประกันชีวิตรูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนไทย
 • เราใส่ใจในการให้ข้อมูลที่โปร่งใส และชัดเจนมากที่สุดในทุกขั้นตอนการซื้อออนไลน์
 • เรามั่นใจว่าแผนประกันที่เสนอขายออนไลน์ ถูกออกแบบมาให้ตรงกับความต้องการของผู้สมัครเอาประกันในยุคดิจิตอล
 • เราเน้นย้ำถึงบริการหลังการขายที่ต่อเนื่อง และผู้ถือกรมธรรม์สามารถเข้าถึงบริการผ่านช่องทางออนไลน์และ LINE ได้ตลอดเวลา

More guides on Finder

Ask an Expert

You are about to post a question on finder.com:

 • Do not enter personal information (eg. surname, phone number, bank details) as your question will be made public
 • finder.com is a financial comparison and information service, not a bank or product provider
 • We cannot provide you with personal advice or recommendations
 • Your answer might already be waiting – check previous questions below to see if yours has already been asked

Finder.com provides guides and information on a range of products and services. Because our content is not financial advice, we suggest talking with a professional before you make any decision.

By submitting your comment or question, you agree to our Privacy Policy and Terms.

Questions and responses on finder.com are not provided, paid for or otherwise endorsed by any bank or brand. These banks and brands are not responsible for ensuring that comments are answered or accurate.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Go to site