Finder is committed to editorial independence. While we receive compensation when you click links to partners, they do not influence our content.

Cigna ประกันการเดินทาง

Cigna ประกันเดินทาง หรือ Cigna Travel Insurance ในเครือของกลุ่มบริษัทประกันการเดินทาง Cigna ประกันเดินทางที่มีต้นกำเนิดจากอเมริกามากว่า 200 ปี

ประกันเดินทาง Cigna ดีไหม

ประกันเดินทาง Cigna พร้อมดูแลอย่างเต็มที่ในทุกครั้งที่คุณต้องการกับประกันเดินทางต่างประเทศ ที่คุ้มครองรอบด้าน ทำให้คุณท่องเที่ยวอย่างสมาร์ทยิ่งขึ้นไร้กังวลในเรื่องไม่คาดคิด นอกเหนือจากความคุ้มครองในแผนประกันเดินทาง Cigna ของคุณ คุณจะได้รับผลประโยชน์อื่น ๆ ดังต่อไปนี้:

 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินด้านการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ให้คำปรึกษาตั้งแต่ก่อนออกเดินทาง ไม่ว่าจะในเรื่องวีซ่า สภาพอากาศ สกุลเงิน
 • ดูแลตั้งแต่ก้าวแรกที่คุณออกจากประตูบ้าน และคุ้มครองต่อเนื่องจนกระทั่งเดินทางกลับประเทศไทย
 • บริการพิเศษจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินสด หากไม่เกิน 5,000 บาท

Cigna ประกันเดินทางมีแผนโปรโมชั่นไหนบ้าง

แผนประกันเดินทาง CignaExclusive Asia แผน 1Exclusive Asia แผน 2Plan 1 + Flight Secure + Property SafeExclusive World แผน 1
คุ้มครองชีวิตการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ชดเชยสูงสุด 1,500,000 บาทการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ชดเชยสูงสุด 2,000,000 บาทการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ชดเชยสูงสุด 1,000,000 บาทการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ ชดเชยสูงสุด 1,500,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล
 • คุ้มครองการเจ็บป่วยรวมถึงการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุในช่วงระยะเวลาการเอาประกัน ชดเชยสูงสุด 1,000,000 บาท
 • การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย ไม่ครอบคลุม
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย ชดเชยสูงสุด 1,500,000 บาท
 • คุ้มครองการเจ็บป่วยรวมถึงการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุในช่วงระยะเวลาการเอาประกัน ชดเชยสูงสุด 2,000,000 บาท
 • การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย ไม่ครอบคลุม
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย ชดเชยสูงสุด 2,000,000 บาท
 • คุ้มครองการเจ็บป่วยรวมถึงการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุในช่วงระยะเวลาการเอาประกัน ชดเชยสูงสุด 2,000,000 บาท
 • การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย ชดเชยสูงสุด 2,000,000 บาท
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย ชดเชยสูงสุด 2,000,000 บาท
 • คุ้มครองการเจ็บป่วยรวมถึงการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุในช่วงระยะเวลาการเอาประกัน ชดเชยสูงสุด 2,000,000 บาท
 • การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย ไม่ครอบคลุม
 • การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และการเคลื่อนย้ายกลับประเทศไทย ชดเชยสูงสุด 2,000,000 บาท
คุ้มครองแผนการเดินทาง
 • การบอกเลิกการเดินทาง ชดเชยสูงสุด 10,000 บาท
 • ความล่าช้าในการเดินทาง ไม่ครอบคลุม
 • ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง ไม่ครอบคลุม
 • การบอกเลิกการเดินทาง ชดเชยสูงสุด 20,000 บาท
 • ความล่าช้าในการเดินทาง ไม่ครอบคลุม
 • ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง ไม่ครอบคลุม
 • การบอกเลิกการเดินทาง ชดเชยสูงสุด 15,000 บาท
 • ความล่าช้าในการเดินทาง ชดเชยสูงสุด 6,000 บาท โดยจะชดเชย 1,500 บาท สำหรับการล่าช้าทุก 6 ชั่วโมง
 • ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง ชดเชยสูงสุด 5,000 บาท
 • การบอกเลิกการเดินทาง ไม่ครอบคลุม
 • ความล่าช้าในการเดินทาง ไม่ครอบคลุม
 • ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง ไม่ครอบคลุม

หมายเหตุ:

แผนการประกันเดินทางต่างประเทศ Cigna ไม่คุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางไป หรือเดินทางผ่าน หรือเดินทางภายในประเทศที่ถูกคว่ำบาตร ทางเศรษฐกิจ (Trade sanction) ตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council) เช่น สาธารณรัฐเบลารุส, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก, สาธารณรัฐแห่ง สหภาพพม่า, สาธารณรัฐโกตติวัวร์ (ไอวอรี่โคสต์), สาธารณรัฐคิวบา, สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน, สาธารณรัฐอิรัก, เลบานอน, รัฐลิเบีย, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี, สาธารณรัฐโซมาลี, สาธารณรัฐซูดาน, สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย และสาธารณรัฐซิมบับเว

เคลมประกันการเดินทาง Cigna ทำยังไง

การเคลมประกันการเดินทาง Cigna

สำหรับการเคลมประกันเดินทาง Cigna มีขั้นตอนดังนี้

 1. ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า โทร. 1758
 2. เตรียมเอกสารตามรายการด้านล่างให้ครบ
 3. ส่งเอกสารไปยังบริษัทฯ

เอกสารประกอบทุกกรณี:

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กรอกแล้ว
 • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย
 • หลักฐานการเดินทาง
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย

กรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ:

 • ใบมรณบัตร
 • สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ
 • สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ
 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกัน
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้รับประโยชน์
 • หนังสือยืนยันการเกิดอุบัติเหตุจากสายการบินพาณิชย์ (กรณีการเสียชีวิตเนื่องมาจากอุบัติเหตุขณะโดยสาร)
 • หลักฐานอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ (ถ้ามี)

กรณีค่ารักษาพยาบาล:

 • รายงานแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาผู้เอาประกันภัย
 • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายหรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
 • หลักฐานอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ (ถ้ามี)

กรณีการล่าช้าในการเดินทาง:

 • สำเนาตั๋วเครื่องบินและ Boarding Pass
 • จดหมายจากผู้มีอำนาจของบริษัทขนส่งฯ ที่ระบุสาเหตุของความล่าช้า และเวลาที่ได้เดินทางจริง
 • หลักฐานอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ (ถ้ามี)

กรณีการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง:

 • ใบเสร็จรับเงินสำหรับการซื้อเสื้อผ้าหรือเครื่องใช้ที่จำเป็น
 • จดหมายรับรองจากสายการบิน
 • เอกสารการนำส่งกระเป๋าที่ระบุวันที่และเวลาที่ได้รับกระเป๋าเดินทาง
 • ใบเสร็จสำหรับเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายและของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น
 • หลักฐานอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ (ถ้ามี)

ประกันการเดินทาง Cigna รีวิว

ผู้ใช้ Cigna ประกันเดินทาง รีวิวไว้ว่าอย่างไรบ้าง

คุณจันทรัสม์ เลิศชัยทัศน์ (จาก Website Cigna)

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดมาก่อน โดยทางซิกน่าได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งสูงถึง 800,000 บาท ทำให้ดิฉันและครอบครัวรู้สึกหายกังวลกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและรู้สึกว่าตัดสินใจถูกต้องที่ได้ซื้อกรมธรรม์การเดินทางต่างประเทศของซิกน่าไว้ก่อนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัวที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ

คุณสมาชิกหมายเลข 1667526 (จาก pantip.com)

ผมเดินทางไปเที่ยวที่ซัปโปโร คนเดียว ระหว่าง 7-15 ก.พ 60 แต่เมื่อวันที่ 8 เกิดอุบัติเหตุลื่นล้มข้อมือเจ็บ จึงทานยาพาราแก้ปวดไป ก็ดีขึ้น แต่ตื่นเช้ามาวันที่ 9 มีอาการปวดและบวม มือซ้ายออกแรงจะรู้สึกปวด จึงคิดว่าไปต่อไม่ได้แน่ๆและอยู่คนเดียวด้วย ช่วยเหลือตัวเองลำบาก จะไปหาหมอก็มีปัญหาเรื่องการสื่อสารคุยอาการกันไม่รู้เรื่องอีก จึงตัดสินใจกลับด่วนไปรักษาโรงพยาบาลแถวบ้านดีกว่า เช็คตั๋วเร็วสุดได้วันที่ 11 ของการบินไทยบินตรงเที่ยว TG671 ค่าตั๋ว 19,696 บาท ลงเครื่องกลับถึงบ้าน 18.00 น แล้วรีบไป รพ หมอตรวจพบข้อมือหัก และกระดูกร้าวนิดหน่อย รักษาด้วยการดึงข้อให้เข้าที่และเข้าเฝือก

ผมยื่นเคลมส่งเอกสารทางอีเมล์ วันที่ 14 ก.พ. 60 เวลา 1450 น. ได้รับโอนเงินเข้าบัญชี เช้าวันที่ 27 ก.พ. 60 รวม 8 วันทำการ

รายละเอียดเคลม (เคลมหัวข้อ ลดวันเดินทาง วงเงินประกัน 30,000 บาท )

 1. ค่าตั๋วบินกลับด่วน บินตรง การบินไทยชั้นประหยัด 19,696.88 บาท
 2. ค่าเสียโอกาสบินขากลับตามแผนการเดินทางปกติ 4,900 บาท ( ตั๋วโปร/คน DMK-KUL-CTS 9,800 บาท รวมตัดบัตร ไม่รวม นน )

รวมยอดจ่ายสินไหม 24,596.88 บาท ได้ตามยอดที่ผมแจ้งต้องการเคลมเลยครับ ไม่ขาดแม้แต่เศษสตางค์

ส่วนค่ารักษาพยาบาล เคลมได้ครับ ถ้าจะเคลม แต่ผมเคลมกับประกันชีวิตของที่ทำงานไปแล้ว กรณีถ้าจะเคลมกับซิกน่า สามารถทำได้ แต่ต้องใช้ใบแจ้งหนี้ตัวจริง ดังนั้น จึงเคลมได้ที่เดียวเท่านั้น ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกินจากที่เคลมที่แรก สามารถเอาใบเสร็จตัวจริง มาเคลมกับซิกน่าต่อได้ครับ

ต้องขอขอบคุณบริษัทประกัน ซิกน่า ด้วยครับ ถือว่าฝ่ายสินไหมทำงานได้รวดเร็วดีมาก ได้ก่อนวันจ่ายบัตรเครดิตเสียอีก

27/02/2560

คุณสมาชิกหมายเลข 1167799 (จากเพจ pantip.com)

ของผมทำ cigna ว่าจะไปรัสเซียช่วงปีใหม่ จองทุกอย่างครบล่ะ เผอิญคุณพ่อเสียก่อนไป 7 วัน หลังจากส่งเอกสารไปไม่ถึง 15 วันทำการ เงินเคลมก็เข้าบัญชีครับ

More guides on Finder

Ask an Expert

You are about to post a question on finder.com:

 • Do not enter personal information (eg. surname, phone number, bank details) as your question will be made public
 • finder.com is a financial comparison and information service, not a bank or product provider
 • We cannot provide you with personal advice or recommendations
 • Your answer might already be waiting – check previous questions below to see if yours has already been asked

Finder.com provides guides and information on a range of products and services. Because our content is not financial advice, we suggest talking with a professional before you make any decision.

By submitting your comment or question, you agree to our Privacy Policy and Terms.

Questions and responses on finder.com are not provided, paid for or otherwise endorsed by any bank or brand. These banks and brands are not responsible for ensuring that comments are answered or accurate.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Go to site