Finder is committed to editorial independence. While we receive compensation when you click links to partners, they do not influence our content.

ประกันภัย มีกี่ประเภท ประกันอะไรบ้างที่เราควรมีไว้

ประกันภัยมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

 1. ประกันชีวิต
 2. ประกันสุขภาพ
 3. ประกันอัคคีภัย
 4. ประกันภัยรถยนต์
 5. ประกันภัยรถยนต์

เมื่อพูดถึงประกันหลายคนอาจทำหน้าเบ้ เพราะ ประกันภัย ไม่ว่าจะเป็น ประกันรถยนต์ ประกันเดินทาง หรือประกันอื่นๆ เป็นสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์หลังจากเกิดความเสียหายไปแล้ว คนส่วนมากจึงยังมองไม่เห็นความสำคัญของการทำประกันสักเท่าไหร่ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าชีวิตเรานี้มักเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง และเหตุการณ์ไม่แน่นอนทั้งหลาย เมื่อใดที่เกิดความเสียหายจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆขึ้นมา การทำประกันภัยก็จะช่วยให้คุณไม่ต้องแบกรับความเสี่ยง หรือสูญเสียเงินไปมากกว่าที่ควรจะเป็นนั่นเองครับ

เปรียบเทียบประกันออมทรัพย์

ประกันภัย มีกี่ประเภท ประกันอะไรบ้างที่เราควรมีไว้ ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

ประกันชีวิต ก็คือการที่เราในฐานะผู้เอาประกันภัย จ่ายเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกัน ให้กับทางบริษัทประกันตามที่ระบุในสัญญา และทางบริษัทประกันภัยจะเป็นผู้จ่ายเงินให้กับเรา หรือผู้รับผลประโยชน์ตามแต่เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาและประเภทประกันชีวิตที่เราได้เลือกทำไว้ ซึ่งแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ดังต่อไปนี้ครับ

 1. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (Whole Life)

  ประกันชีวิตแบบนี้ให้การคุ้มครองระยะยาวโดยมากเป็นสิบปีขึ้นไป เรามีหน้าที่ต้องจ่ายเงินให้กับบริษัทประกันภัยตามที่ระบุไว้ในสัญญา และเมื่อเราเสียชีวิตหรือทุพพลภาพบริษัทจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่เราระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยแบบนี้มีข้อดีคือเมื่อเราส่งเงินไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง (โดยมากจะ 2 ปีขึ้นไป) แล้วเราจำเป็นต้องใช้เงิน เราสามารถทำเรื่อง เวนคืนมูลค่าเงินสด พูดง่ายๆก็คือ ขอเอาเงินที่เราฝากไว้คืนนั่นเองครับ แต่จะได้เงินคืนมากหรือน้อยมักขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราจ่ายเงินส่งประกันภัยไป

 2. ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term)

  ประกันภัยแบบนี้เราสามารถเลือกระยะเวลาในการคุ้มครองได้ และโดยมากเป็นแบบสั้นๆครับ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระยะเวลาที่ประกันคุ้มครองอยู่ ผู้ที่รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงิน แต่ข้อเสียคือ เบี้ยที่จ่ายไปเป็นเหมือนการจ่ายแบบปีต่อปี จึงไม่มีการเวนคืนมูลค่าเงินสดครับ

 3. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance)

  เป็นส่วนผสมของการคุ้มครองชีวิตและการออมทรัพย์ กล่าวคือ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินคืนเมื่อสัญญาครบกำหนด​พร้อมผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และมีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งเราสามารถเลือกได้ทั้งแบบประกันสะสมทรัพย์ระยะสั้น ตั้งแต่ 3-5 ปี ไปจนถึงระยะยาว 25-30 ปีครับ

 4. ประกันชีวิตแบบบำนาญ (Annuity)

  คือประกันภัยที่เราจ่ายไปเพื่อการออมเงินหลังการเกษียณโดยเฉพาะ ซึ่งเราจะได้รับผลตอบแทนคืนเมื่ออายุ 55, 60 หรือ 65 ปี แล้วแต่แบบ และได้รับยาวไปจนถึงอายุ 85 หรือ 90 ปี หลักการเดียวกับการจ่ายบำนาญนั่นเองครับ

 5. ประกันชีวิตแบบควบการลงทุน (Unit Link)

  ประกันชีวิตแบบนี้ ทางบริษัทประกันภัยจะแบ่งเงินของเราออกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยคุ้มครองชีวิต อีกส่วนหนึ่งทางบริษัทประกันภัยจะนำไปลงทุน ทำให้เราได้รับผลตอบแทนกลับคืนจากการลงทุนในส่วนนี้ด้วยครับ

ประกันภัย มีกี่ประเภท ประกันอะไรบ้างที่เราควรมีไว้ ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพ คือการที่ทางบริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินให้เรา เมื่อต้องเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาล ที่เกิดจากการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ ทำให้เราไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนนี้เองครับ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น

 1. ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ แบบรายบุคคล
 2. ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ แบบหมู่

และประกันสุขภาพนั้นจะให้ความคุ้มครองหรือจ่ายเงินให้เราในกรณีต่างๆดังต่อไปนี้ครับ

 • ค่าห้องพักในโรงพยาบาล ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการอื่นๆ รวมถึงค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน จากการเกิดอุบัติเหตุ
 • ค่าใช้จ่ายจากการผ่าตัด และค่าที่ปรึกษาทางการแพทย์
 • ค่าใช้จ่ายเมื่อรับรักษาที่คลินิก หน่วยพยาบาล หรือส่วนของผู้ป่วยนอก
 • ค่าบริการเมื่อให้แพทย์และพยาบาลพิเศษมาดูแล
 • ค่าใช้จ่ายกรณีคลอดบุตร
 • ค่าใช้จ่ายที่ได้รับการดูแลจากแพทย์ค่าใช้จ่ายในการรักษาฟัน
 • ค่าบริการเมื่อให้แพทย์และพยาบาลพิเศษมาดูแล
 • ค่าชดเชยระหว่างต้องนอนโรงพยาบาล (กรณีเสียรายได้)

ประกันสุขภาพ เปรียบเทียบ 2563

ประกันภัย มีกี่ประเภท ประกันอะไรบ้างที่เราควรมีไว้ ประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัย เป็นประกันภัยที่ให้ให้ความคุ้มครองต่อสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมรากฐาน) ซึ่งไม่ได้หมายถึงส่วนที่เป็นบ้านของเราเท่านั้น ยังรวมถึงส่วนของโรงรถและอาคารย่อย เช่น เรือนรับรอง กำแพง รั้ว ประตู และทรัพย์สินของเราที่อยู่ในอาณาเขตดังกล่าว ซึ่งในกรณีที่เกิดความเสียหายจากเหตุการณ์ต่างๆ แบ่งตามประเภทได้ดังนี้

 1. การประกันอัคคีภัย

  หมายถึง การประกันภัยที่คุ้มครองทรัพย์สินจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก๊สที่ใช้หุงต้มหรือให้แสงสว่างเพื่อการอยู่อาศัย

 2. การประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย

  หมายถึง การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยพิบัติ ตามที่ได้ระบุและตกลงกันไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

เปรียบเทียบประกันอุบัติเหตุ

ประกันภัย มีกี่ประเภท ประกันอะไรบ้างที่เราควรมีไว้ ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ คือ ประกันชนิดหนึ่งที่ผู้เอาประกันภัยทำไว้เพื่อคุ้มครองรถยนต์ ทรัพย์สินและบุคคลในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ปัญหาการโจรกรรมรถยนต์ น้ำท่วมรถยนต์ ไฟไหม้รถยนต์ หรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆ ซึ่งการคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยจะแตกต่างกันออกไปตามแผนประกันภัยรถยนต์ ว่าแผนๆ นั้นจะคุ้มครองรถยนต์ผู้เอาประกันภัย และ/หรือคู่กรณีหรือไม่ แผนประกันจะคุ้มครองบุคคลที่สาม และทรัพย์สินของบุคคลที่สามหรือไม่ ในประเทศไทยนั้น ประกันรถยนต์มีสองประเภทหลักๆ ได้แก่

 1. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

  ก็คือ สิ่งที่เรารู้จักกันในนาม พรบ.รถยนต์ หากไม่ทำจะเท่ากับผิดกฎหมาย ซึ่งจะคุ้มครองบุคคลที่สามเป็นหลักนั่นเอง

 2. ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ

  คือประกันรถยนต์ที่เราสามารถทำหรือไม่ทำก็ได้ มีระดับชั้นตามการให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน ดังนี้

  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองทั้งผู้เอาประกัน บุคคลภายนอก คู่กรณี ทั้งบุคคลและทรัพย์สิน ไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก รวมทั้งกรณีไฟไหม้ รถยนต์สูญหาย หรือน้ำท่วมด้วย
  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ คุ้มครองรถยนต์ผู้เอาประกันหากเกิดการเฉี่ยวชนในกรณีที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกเท่านั้น หมายความว่าหากเพื่อนๆ ขับรถเฉี่ยวชนต้นไม้ ชนรั้ว หรือไม่มีคู่กรณี จะไม่คุ้มครองนะครับ
  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ ไม่คุ้มครองในกรณีรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม
  • ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ไม่คุ้มครองรถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันเลย ไม่ว่าจะเป็นกรณีของเหตุไฟไหม้ รถยนต์สูญหาย น้ำท่วม หรืออุบัติเหตุเฉี่ยวชน แต่จะรับผิดชอบทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และตัวบุคคลภายนอกเท่านั้น

ประกันภัย มีกี่ประเภท ประกันอะไรบ้างที่เราควรมีไว้ ประกันภัยเดินทาง

ประกันภัยเดินทาง

ประกันภัยเดินทาง จะคุ้มครองเราในหลายๆ กรณี ตัวอย่างเช่น กระเป๋าเดินทางหาย กระเป๋าเดินทางพังจากการกระทำของสายการบิน เที่ยวบินล่าช้า ถูกยกเลิกเที่ยวบิน หรือกรณีเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุขณะท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งเพื่อนๆจะได้รับความคุ้มครองหลักล้านบาท จากการจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียงไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้น โดยประกันเดินทางสามารถแบ่งแแกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. ประกันภัยเดินทางรายเที่ยว

  คือ ประกันภัยการเดินทางสำหรับเดินทางเที่ยวเดียว นับตั้งแต่ออกเดินทางจากประเทศไทย ไปยังประเทศอื่นๆปลายทางมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และจะสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อกลับมายังประเทศไทย

 2. ประกันภัยเดินทางรายปี

  คือ ประกันภัยการเดินทางที่ครอบคลุมจำนวนการเดินทางไม่จำกัดเที่ยวในแต่ละปี (จะไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ กี่ครั้งก็ได้) โดยแต่ละการเดินทางต้องมีความยาวต่อเนื่องไม่เกิน 90 วัน

สามารถแบ่งประเภทความคุ้มครองของประกันภัยเดินทางได้ดังนี้

 • ความคุ้มครองด้านค่ารักษาพยาบาล
 • ความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิต
 • ความคุ้มครองด้านบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
 • ความคุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคล
 • ความคุ้มครองเที่ยวบินดีเลย์และการยกเลิกเดินทาง

เปรียบเทียบประกันชีวิต

More guides on Finder

Ask an Expert

You are about to post a question on finder.com:

 • Do not enter personal information (eg. surname, phone number, bank details) as your question will be made public
 • finder.com is a financial comparison and information service, not a bank or product provider
 • We cannot provide you with personal advice or recommendations
 • Your answer might already be waiting – check previous questions below to see if yours has already been asked

Finder.com provides guides and information on a range of products and services. Because our content is not financial advice, we suggest talking with a professional before you make any decision.

By submitting your comment or question, you agree to our Privacy Policy and Terms.

Questions and responses on finder.com are not provided, paid for or otherwise endorsed by any bank or brand. These banks and brands are not responsible for ensuring that comments are answered or accurate.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Go to site